Se föreläsning

Mitt i naturen: Normföljare - Emelie Billman

*emelie billman normer

Idag ska vi beröra ämnet normföljare, den undergrupp inom arten människa som i sin rädsla för allt (alltså ALLT) ägnar livet åt två saker i huvudsak: 1. att följa regelverk, ofta irrationella sådana, som tagits fram av en snäv bekantskapskrets; 2. att strida för dessa regelverk genom att krossa samtliga eventuella hot mot dem (det vill säga varenda liten stackare som råkar avvika). Normföljaren en av orsakerna till mobbning, kränkningar, trakasserier och annan onödig galenskap i vårt samhälle.

Flockbeteende

Till exteriören ter sig normföljaren som en god representant för människoarten med ett välvårdat och polerat yttre. Den urskiljer sig dock så till vida att den nästan oavbrutet rör sig i flock. Horden tenderar att ha ett standardmått på 3-5 personer men sammanslutningar med både färre och fler medlemmar har noterats. Gränsen överstiger dock aldrig sju anhängare eftersom normföljaren, vid detta antal, brukar börja uppvisa tecken på ängslighet över att samlingen “blivit otyglad”. Inte sällan leder en för stor skara av normföljare till splittring med syfte att skapa mindre, mer samordnade trupper. Det är aldrig svårt att avgöra vilken grupp som en normföljare tillhör på exempelvis en arbetsplats, i en skola eller i en stad, eftersom samtliga medlemmar klär sig någorlunda unisont med varandra för att signalera en enad front mot omvärlden.

Läten

Normföljaren har en rad olika kommunikationssätt men ett särskiljande drag är att tonläget tenderar att röra sig inom en stadgad räckvidd för den egna gemenskapssfären. Rösten utgår generellt från en hög klang, förutom när normföljaren smider hemliga planer eller gömmer sig för fiender, då sjunker den till en vibrerande bas. Om du aldrig fått erfara närkontakt med en normföljare har du troligtvis ändå uppfattat dess läten på avstånd där nyanserna växlar mellan det magdjupa hånskrattet, den spinnande belåtenheten, den gälla, skall-liknande aggressionen och gläfset vid idiotförklaranden. En normföljare använder sig av den självsäkra tonen med syfte att förstärka känslan av att allt som lämnar dess mun Är. FAKTA. Tonen känns enkelt igen då normföljaren knarrar lite med stämbanden medan den kryddar med statistik och siffror: “Jag har varit määäd *knarr* i fjorton *knarr* år *knarr*”. Eller avslutar varje mening med att instämma med sig själv genom en kort, gillande inandning som påminner om ett “ja”: “Jag vet att det är så, ha(pp)”.

Andra vanligt förekommande ljudkombinationer bland normföljare:

“Det vet ju alla ...”

“Det tycker väl du också?”

“Det är inte friskt beteende …”

“Hur kan man INTE fatta det?!”

Rörelsemönster

Normföljaren har en bufflig framtoning och kroppsspråket påminner om de primala gångarter som kunde skådas under neandertalarnas tid. Forskarna är osäkra på varför men en teori är att normföljaren i större mån använder sig av reptilhjärnan än andra människor, vilket är en naturlig följd av en för stor mängd oro och rädsla inför det avvikande, i kombination med en alldeles för okritisk inom-gruppen-beundran. Normföljarens bufflighet gör den något osmidig på befolkade platser. Skulle du möta en på gatan kommer den inte att ha förmågan att röra sig i sidled för att undvika kollision, eftersom attack är dess naturliga reaktion på utomstående. Detta innebär att om du inte flyttar på dig så kommer du att tacklas till marken.

Ett annat särdrag hos normföljaren är dess fallenhet för att rulla med ögonen i ett minst sagt imponerande manér. Denna rörelse kräver dock år av träning och i egenskap av normbrytare bör du inte försöka ge dig på den, då du riskerar att vrida ögonen ur led.

Beteendemönster

Hur normen ser ut i respektive fraktion av normföljare skiljer sig markant åt vilket stundtals kan göra normföljaren svåridentifierad. Enklaste sättet att urskilja den är således genom att studera om det finns ett återkommande mönster av att hugga mot avvikelser. Offentliga avrättningar av medmänniskor, häxjakter för att hitta “den skyldige”, utfrysning eller mobbning överlag är exempel på hur normföljaren hanterar de som inte följer regelverket. Ett annat sätt att urskilja normföljaren från andra varianter av arten människa är att den inte gärna producerar något nytt. Normföljaren vandrar helst i upptrampade stigar och återanvänder beprövade åsikter då den upplever obehag när den försöker tänka utanför den så kallade boxen.

Jaktbeteende

Normföljaren är ett rovdjur i toppen av näringskedjan och den anfaller allt som inte följer klungans värderingar. När en attack sker så sker den organiserat och i grupp. Det här möjliggör för medlemmarna att, likt späckhuggare vid säljakt, angripa strategiskt där de positionerar ut sig vid olika platser i rummet. Helst ska sälen vara ensam när detta sker vilket innebär att normföljaren är ett tålmodigt djur som har tid att vänta. När en normföljare hugger och sälen svarar kommer övriga medlemmar att ingripa. Normföljaren ger sig inte förrän sälen ligger livlös på golvet i personalrummet.

När normföljaren inte befinner sig på säljakt letar den efter nästa offer genom att scanna omgivningarna. Finnes inget potentiellt offer kan normföljaren skapa ett genom att bruka skvaller och förtal, samt ägna all sin lediga tid åt att berätta om hur andra gör fel. Vad som är just rätt och fel är ofta svårtytt då normföljaren gärna justerar normen beroende på vem det gäller. Skulle en normbrytare en dag råka uppfylla en av normföljarens normer så kan normen modifieras för att normbrytaren inte ska framstå som normal i förhållande till normföljaren. Att skilja på folk och folk är A och O för normföljaren, annars kan himlen trilla ner.

Miljö

Normföljaren rör sig ofta i stadsmiljöer eller i miljöer där det finns mycket folk. Den undviker landsbygden och gör inga onödiga utflykter i naturen eftersom tystnaden och ensamheten som den medför blir alltför stor för normföljaren att hantera. Vid skolutflykter eller grillkvällar till skogs ses ofta normföljaren misshandla träd med pinnar för att ta ut sina aggressioner inför det som bubblar upp i dess känsloliv. Det kan handla om inre upplevelser av egna tankar, unika åsikter, en plötslig ingivelse av välmening eller ödmjukhet etcetera.

Tips till normbrytaren

Hur ska man då bete sig kring en normföljare? En normbrytare (säl) gör klokt i att aldrig under några som helst omständigheter ta ögonkontakt med normföljaren då det innebär en risk för dess egenvärde. Förutsatt att normföljaren inte irrat bort sig från gruppen vid tidpunkten ifråga; i ensamhet  löper normföljaren nämligen risk för sitt liv och får då en säregen förmåga att anpassa sig efter miljön. Likt en kameleont kommer den snabbt att studera normbrytaren för att sen imitera varje rörelse, tonläge och ord som denne säger. Dess främsta överlevnadsstrategi är förmågan att göra sig älskvärd.

Förutom undvikande av ögonkontakt bör den normbrytande sälen aldrig ge sig in i diskussion med en normföljare, framför allt inte om normföljaren har gruppen med sig. En normföljare kan nämligen inte resonera utanför det egna reglementet då den lidit brist på övning i detta under livets gång. Normbrytaren kan således inte framföra sin poäng på ett sätt som normföljaren förstår, vilket gör kommunikationen dem emellan verkningslös. Om normbrytaren ändå prompt vill påpeka att hen inte håller med normföljaren kan hen inte vänta sig annat än ett hån tillbaka samtidigt som normföljaren gluttar på sina normkamrater för medhåll. Detta skådespel är dock ganska roande i sig och kan således vara värt en liten konflikt.

Att ansluta till normflocken

Normföljaren ter sig ofta stark i ögonen av andra normföljare eftersom de byggt upp ett elitistiskt system av “den perfekta människan”. Den slipper också ta ansvar över sig själv eftersom den inte kan uppfatta egna fel (en behagligt omdömeslöshet kan tyckas). Att ansluta till normföljarna är dock inte att föredra eftersom du med stor sannolikhet kommer att se tillbaka på ditt liv vid 80-års ålder och undra vem du egentligen var och vad du tillförde världen. Du skulle också vara en stor orsak till att psykisk ohälsa, självhat och utanförskap spritt sig i landet eftersom du inte gjort annat än att försöka krossa dina medmänniskors unikhet. Vill du istället vinna över normföljaren och motverka att fler ansluter till klanen bör du under alla omständigheter vara den du är, vilket i sig är tillräckligt för att råda bot på artens expansion.

Avslutningsvis

Normföljaren får absolut inte förväxlas med extroverten som delar vissa av dragen ovan. Exempelvis tenderar extroverten att både höras, röra sig i grupp samt undvika ensamhet eftersom den får sin energi genom sällskapet av andra. Inga av de övriga dragen möts dock av extroverten då denne är fullt kapabel att både tänka självständigt och agera icke-fördömande mot sina medmänniskor.